24 Şubat 2018

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi ve Gününde Okunacak Duâlar

Safer ayının son çarşamba gecesi, bir de (eski) mart ayının ilk çarşamba gecesi (akşam namazından) sonra bir senelik belalardan korunmak için okunacak dualar.

YAYINLANMA TARİHİ 14.11.2017 12:00

Safer ayının son çarşamba gecesi, bir de (eski) mart ayının ilk çarşamba gecesi (akşam namazından) sonra bir senelik belalardan korunmak için okunacak dualar:

On iki kere Fâtiha Sûresi:

Yüz kere:

“O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh’ın ismiyle!”

Yüz kere:

“O Allâh’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte (olana) ne yerde, ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O, hakkıyla işiten, çok iyi bilendir.”

Yüz kere:

“Günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak Yüce ve Ulu olan Allâh-u Te‘âlâ’nın yardımıyladır.”

Yirmi yedi kere Kadr Sûresi:

“O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh’ın ismiyle! Muhakkak Biz onu(; o ebedî mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semaya) topluca indir dik! Kadir Gecesi’nin ne (kadar büyük bir gece) olduğunu sana bildirmiş olan şey de nedir? (Kimse bilemez ki bildirsin! İşte şimdi Ben sana bildiriyorum ki;) Kadir Gecesi(, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan) bin aydan daha hayırlıdır! (Bu nedenle onda yapılan salih bir amel, seksen üç sene dört ay boyunca sürekli yapılan bir amele denk olmaktan öte, ondan daha faziletlidir!) Melekler de, Rûh (diye adlandırılan Cebrâîl (Aleyhisselâm)) da (o geceden bir dahaki seneye kadar takdir edilmiş olan) her önemli işten dolayı Rablerinin izniyle onda iner de iner. Fecir doğuncaya (ve tan yeri ağarıncaya) kadar (melekler karşılaştıkları her imanlı erkek ve kadına selâm verdikleri için,) o (gece) ancak bir selâmdır/(Başka zamanlarda Allâh-u Te`âlâ hem bela hem de selâmet takdir ederken,) o (geceki takdirler), fecir doğuncaya kadar ancak bir selâmettir.”

Yüz kere:

Yüz kere:

Sonunda şu salevât-ı şerîfe okunur:

“Ey Allâh! Nebiyy-i Ümmî olan Efendimiz Muhammed’e âline (Ehl-i Beyti’ne) ve sahâbesine çok salât et ve çokça selâm et!”

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Namazı

Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzünde iki rekât namaz kılınıp birinci ve ikinci rekâtta Fâtiha’dan sonra 11 kere İhlâs-ı Şerîf okunur, namazdan sonra 7 defa istiğfâr edilip el kaldırılarak 11 defa Salât-ı Münciye okunur ve sonrasında ise

“Muhakkak ki sen her şeye Kadir’sin” zikri eklenir. Bundan sonra: “Beni ve efrâd-ı âilemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök afatlarından ve cemî belâlardan muhâfaza buyur yâ Rabbî!” diye duâ edilir.

Safer Ayının Son Çarşamba Günü Namazı

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû)nun babasının ve evvelce kendisinin de mensubu bulunduğu Çeştiyye tarîkatı meşâyıhından Şeyh Kâmil Ferîdüddîn Genc-i Şeker Hazretleri’nin tarîkatının müessisi ve evliyanın reisi Hâce Mu‘înüddîn-i Çeştî (Kuddise Sirruhû)nun evradından nakline göre; her sene üç yüz yirmi bin belâ gökten yere nâzil olur, bunların hepsi de Safer ayının son çarşambasında vâki olur. Bu yüzden o gün, senenin günlerinin en çetin geçen günü olur.

O gün her kim dört rekât namaz kılar da her bir rekâtında Fâtiha’dan sonra 17 kere Kevser Sûresi, 5 kere İhlâs Sûresi ve birer kere Felak-Nâs Sûrelerini okur, namaz bittikten sonra da 7 kere istiğfâr edip ellerini kaldırarak selâm âyetlerinden oluşan duâyı okursa, Allâh-u Te‘âlâ keremiyle onu o gün yağan bütün belâlardan muhâfaza eder ve o günden itibaren bir dahaki senenin tamamına kadar çevresinde hiçbir belâ dolaşmaz.

Selâm âyetleri okunduktan sonra, “Safer Ayının Her Günü Okunacak Duâ” okunur ve peşinden de 11 defa Salât-ı Münciye okunarak terkip tamamlanır.

Etiketler