herseybusepette
Familia otel

20 Haziran 2018, Çarşamba

Doğru Haberin Yeni Adresi

  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 12:05
HasanKuduoğlu

Hasan Kuduoğlu

ŞEYHULİSLÂMI; FAKÎH VE MÜFESSİR EBU’S-SU‘ÛD (Rahimehullâh) - 3

- Hukuk Alanındaki Hizmetleri -

İlmiye ve devlet teşkilâtında altmış yıl kadar görev yapan Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın en önemli hizmetleri hukuk alanında yaptığı çalışmalardır.

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh) hem şer‘î hukûkun gölgesinde örfî hukûkun ve kānunlaştırmanın gelişmesine imkân hazırlaması, hem de İslâm hukûkunun klasik devrine âit görüşleri yorumlayarak döneminin problemlerine çözüm getirmesi özelliğiyle İslâm ve Osmanlı hukûku alanında önemli hizmetler yapmıştır.

Bugün elde bulunan fetvâ koleksiyonları ve risâleleri, onun doktriner (öğretmeye dayalı) ve geleneksel bir hukuktan ziyâde, pratik değeri olan ve değişen şartlara göre farklı çözümler üretebilen bir hukuk anlayışına sâhip olduğunu göstermekte ve bu ona diğer Osmanlı şeyhulislâmları arasında farklı bir yer kazandırmaktadır.

Uzun yıllar ilmiye ve devlet teşkilâtında görev yapan, medresede okutulan klasik fıkıh sahasının yanı sıra ictimaî şartları, devletin yapısını ve işleyişini ve günlük problemleri de yakından tanıma imkânı bulan Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh), karşılaşılan problemleri Hanefî mezhebi içindeki farklı görüş ve yorumlar arasında tercih ve tahrîcler yaparak çözmeye çalışmıştır. Bu yönüyle onun, Hanefî hukukçularının yaptığı müctehidler tasnifi içinde “Ashâbü’t-tahrîc” ve “Ashâbü’t-tercîh” grubu içinde yer aldığı söylenebilir.

Gerek devletin örfî hukuk olarak anılan alandaki tasarruflarının şer‘î hukukla ilgi ve dengesinin kurulmasında, kānunnâmelerin hazırlanmasında, gerekse şer‘î mahkemelerin çalışma ve yazışma esaslarının düzene konulmasında da önemli hizmetleri olmuştur. Kānûnî Sultân Süleymân Hân’ın hukûkî ıslahat ve düzenlemelerinde Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın büyük payı vardır.

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın, İslâm hukûkunun açık hüküm ve ilkelerine aykırı uygulamalara karşı çıktığı, meselâ müste’menlerin (İslâm ülkesinde geçici süreyle bulunmasına izin verilmiş gayri müslimler) şâhitliği konusunda pâdişâhın vermiş olduğu bir müsâadeye “Nâ-meşrû olan nesneye emr-i sultânî olmaz.” diyerek îtirâz ettiği de bilinmekle birlikte şer‘î hukûka aykırı olmadığı sürece devletin ve toplumun ihtiyaçları gereği yapılan idârî tasarrufları desteklemesi, hattâ zaman zaman İslâm hukuk doktrini içindeki farklı görüş ve temâyüllerden insanların ihtiyâcına en uygun olanını tercih etmesi, onun hukuk alanında yeteri ölçüde uzlaşmacı ve yumuşak bir tavır sergilediğini gösterir.

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın, menkul malların ve para vakfının cevâzı ve vakıf paraların “Mu‘âmele-i şer‘iyye” usûlü ile işletilmesi konusundaki yaklaşımı, hem onun bu yönünü hem de fıkhî meselelerdeki ictihad ve tercih gücünü göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Kānûnî devrine âit olduğu ileri sürülen ve “Kānûn-i cedîd” adıyla bilinen kānunnâme aslında sonraki dönemlerin ürünüdür. Zîrâ kānunnâme nüshalarının büyük bir kısmı 1084 (1673) târihli bir fermanla bitmektedir. Ayrıca içinde Kānûnî’den yıllarca sonra yaşamış olan Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi gibi şeyhulislâmlara, Hamza Paşa gibi nişancılara âit fetvâ ve kānun hükümleri de vardır. Kānunnâmeye Kānûnî döneminin ürünü gibi bakılmasının sebebi, temelini teşkil eden mukaddime kısmının Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın fetvâlarından oluşmasıdır. Gerçekten bu mukaddimede yer alan dokuz fetvâdan biri İbni Kemâl (Rahimehullâh)a, kalan sekiz tânesi Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)a âittir.

- İlmî Eserleri -

A) Tefsîr.

1) “İrşâdü’l-‘akli’s-selîm ilâ mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm.” (Bkz:Resim-1)

Osmanlı döneminde yetişen tefsîr âlimlerinin çoğu Kur’an’ın tamâmını tefsir etmeyip daha önce yazılan tefsirlere hâşiye veyâ ta‘lik yazmakla yetinmişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’in bütününü tefsir edenlerin başında yer alan Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın “Sultânü’l-müfessirîn, hatîbü’l-müfessirîn, hâtimetü’l-müfessirîn” gibi ünvanları onun tefsir ilmindeki yerini belirlemesi bakımından önemlidir.

Arapça olarak kaleme aldığı ve Kānûnî Sultân Süleymân Hân’a sunduğu “İrşâdü’l-‘akli’s-selîm ilâ mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm” adlı eserinde Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh) Kur’ân’ın Kur’ân ve hadîsle tefsîrine önem vermiş, esbâb-ı nüzûl, nesih, kıssalar, fıkhî ve kelâmî meseleler, dil, kırâat, İsrâiliyat, muhkem ve müteşâbih gibi konular üzerinde durmuştur.

Şiirle istişhâd yolunu kullanmış, belâgat ve i‘câz, âyetler arasındaki münâsebetler gibi tefsîr ilminin inceliklerini ele almıştır. Ehl-i Sünnet akîdesine sıkı sıkıya bağlı kalması, zekâ ürünü buluşlarının çokluğu, âyetler arasındaki tenâsübün mükemmel şekilde incelenip açıklanmış olması sebebiyle onun eseri çokça övülmüştür.

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh) Zemahşerî ve Beyzâvî’nin tefsirlerine hayranlık duyduğunu belirtmiş ve bu iki eserle Râzî’nin “Mefâtîhu’l-gayb” ve Nesefî’nin “el-Medârik”inden geniş ölçüde faydalanmıştır.

Türkiye kütüphânelerinde birçok yazma nüshası bulunan eser çeşitli zamanlarda basılmıştır.

2) “Me‘âkıdü’t-tarrâf fî evveli sûreti’l-Feth mine’l-Keşşâf.” (Bkz:Resim-2)

Zemahşerî’nin “el-Keşşâf” adlı tefsirinin Feth Sûresi’yle ilgili bölümünün hâşiyesidir.

(Süleymâniye Ktp., Fâtih, no:5374/4, vr:146-154; Bağdatlı Vehbi Efendi, no:2035/3, vr:20-26, Lâleli, no:3711, vr:41-46; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, no:8025)

3) “Tefsîru Sûreti’l-Furkān.”

(Süleymâniye Ktp., Süleymâniye, no:1026/3, vr:20-49)

4) “Tefsîru Sûreti’l-Mü’minîn.”

(Süleymâniye Ktp., Süleymâniye, no:1026/4, vr:50-83)

5) “Risâle fî bahsi îmâni’l-Firavn.”

Firavun’un îmanıyla ilgili olup son nefesinde îman eden kimsenin îmânının sahîh olduğunu söyleyen âlimlere karşı yazdığı bir reddiyedir. (Süleymâniye Ktp., Pertevniyal Sultan, no:930)

B) Hukuk

1) “Fetâvâ-yı Ebu’s-Su‘ûd Efendi.”

İstanbul kütüphânelerinde Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)a nispet edilen fetvâların derlenmesiyle meydana gelmiş birçok fetvâ mecmûası vardır. M. Ertuğrul Düzdağ Millet (Ali Emîrî, no:80) ve Beyazıt Devlet (no:2757) kütüphânelerinde bulunan Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)a âit iki fetvâ mecmuasını yeniden düzenleyerek yayımlamıştır (İstanbul 1972, 1983).

2) “Ma‘rûzât.”

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın Kānûnî Sultân Süleymân Hân’a arzetmiş olduğu fetvâlardır. Pâdişâhın irâdesi alındığı için kadıları bağlayan ve uyulması mecbûrî hâle gelen bu fetvâlar, muhtemelen Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın ölümünden sonra Şeyhulislâm Hâmid Efendi tarafından toplanarak 2.Selim’e yeniden arzedilmiş ve uzun yıllar mahkemelerde yürürlükte kalmıştır. Millî Tetebbûlar Mecmûası’nda eksik bir nüshası neşredilen eserin (2/337-348) daha tam bir nüshası Almanca tercümesiyle birlikte Paul Horster (Zur Anwendung des İslamischen Rechts im 16. Jahrhundert, Stuttgart 1935) ve Ahmet Akgündüz tarafından (Osmanlı Kānunnâmeleri, 4/35-75) yayımlanmıştır.

3) “Arâzî-yi Harâciyye ve Öşriyye Hakkında Kānun ve Fetvâlar”, “Kānunnâme”, “Kānûnü’l-mu‘âmelât” adlarıyla da kaydedilen bu eser, Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın Osmanlı mîrî arâzi hukûkunun temelini teşkil eden on kadar uzun fetvâsı veya bu fetvâların mukaddimesini teşkil ettiği “Kanûn-ı cedîd” nüshalarıdır. Tamâmı Ahmet Akgündüz tarafından neşredilmiştir (Osmanlı Kanunnâmeleri, 4/78-91).

4) “Risâle fî vakfi’l-menkūl ve’n-nukūd”, “Mevkıfü’l-‘ukūl fî vakfi’l-menkûl” veyâ “Risâle fî cevâzi vakfi’n-nukūd” gibi adlarla da anılan bu Arapça risâlede taşınır malların ve paranın vakfedilmesi konusu ele alınmıştır. Risâle İstanbul’da târihsiz ve taşbasması olarak yayımlanmıştır. (Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, no:1177/13, vr:133-142, Bağdatlı Vehbi Efendi, no:477/2, Şehid Ali Paşa, no:2830/15, vr:61-64, İbrâhim Efendi, no:372, vr:20-32, Yenicâmi, no:126, vr:192-206; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, no:2139, vr:59-66).

Bu eserin “Para Vakfı ile Alâkalı Risâle ve Fetvâlar” adlı Türkçe bir nüshası daha vardır. (Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba, no:449/12, vr:105b-119b).

5) “Bidâ‘atü’l-kadî li-ihtiyâcihî fil-müstakbel ve’l-mâzî.” (Bkz:Resim-3)

Osmanlı kadılarının uyması gereken usul ve erkânı anlatan önemli bir risâledir. (Süleymâniye Ktp., Lâleli, no:3711, vr:30-39; Hacı Mahmud Efendi, no:6314, vr:31-44)

6) “Fetâvâ Kâtiplerine Tenbih.”

Fetvâ müsevvidlerinin uyması gereken kurallarla ilgili bir risâledir. (Süleymâniye Ktp., Hacı Beşir Ağa, no:656/53, vr:246)

7) “el-Fetva’l-müte‘allika bi-beyâni’l-vakti’l-mu‘tebere li’l-hasâd ve istihkāki’l-gallât.”

Osmanlı hukûkunda arâziden alınan ürünlerin hasat vakitleriyle vergi tahsil zamanlarını anlatan ve daha sonra kanunnâmelerin temel kaynağı hâline gelen bir fetvânın hem Arapça’sı hem de Türkçe’si mevcuttur. (Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, no:11.152/32, vr:163-167; no:1036/21, vr:181-183; 1036/6, vr:41-42)

8) “Gamezâtü’l-melîh fî evveli mebâhisi kasri’l-‘âmm mine’t-Telvîh.”

Hanefî hukukçusu Sadrüşşerîa Ubeydullâh’ın “et-Tevzîh ‘ale’t-Tenkīh” adlı fıkıh usûlüne dâir eserine Seyyid Şerîf el-Cürcânî tarafından “et-Telvîh” adıyla yapılan hâşiyeye Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh) tarafından yazılmış bir ta‘liktir. (Süleymâniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, no:792; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, no:8025, vr:20b-25a)

9) “Sevâkıbü’l-enzâr fî evâili Menâri’l-envâr.”

Hanefî hukukçusu Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin usûl-i fıkha dâir “Menârü’l-envâr” adlı eserinin ilk kısımlarının Arapça şerhidir. (Süleymâniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, no:2035/5, vr:31-37; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, no:8025, vr:11b-18a)

10) “Hasmü’l-hilâf fi’l-mesh ‘ale’l-hifâf.”

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın, oğlu Mustafâ Çelebi için yazdığı mest üzerine mesh ile alâkalı bir risâledir. (Süleymâniye Ktp., Lâleli, no:876/1, vr:1-12; Şehid Ali Paşa, no:2795, vr:9597)

11) “Risâle fî vakfi’l-arâzî ve ba‘zı ahkâmi’l-vakf.”

Osmanlı arâzi hukûkunu, arâzinin nasıl vakfedileceğini ve özellikle irsâdî vakıfları konu edinen bir risâledir. Bâzı kütüphâne kayıtlarına “Risâle fî taksîmi’l-arâzî” diye de geçen bu risâlenin Türkçe’si de vardır. (Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, no:1152, vr:156b-158a; Esad Efendi, no:3459/4, vr:185-187, no:3785/19, vr:116)

12) “Risâle fî tescîli’l-evkâf.”

Özellikle nakit para vakıflarının tesciliyle vakfının tamamlandığını anlatmak için kaleme alınmıştır. (Süleymâniye Ktp., Lâleli, no:835, vr:7-17)

13) “Risâle fî vakfi’t-tavâhîn ‘ale’l-arzi’l-mevkûfe li’l-gayr.”

Başkasına âit vakıf arâzi üzerinde bulunan değirmenlerin vakıf yapılıp yapılmayacağının tartışıldığı bir risâledir. (Süleymâniye Ktp., Yenicami, no:376/4, vr:155-165)

14) “Öşür Hakkında Risâle.”

Osmanlı vergi hukûkunun şer‘î esaslarını açıklayan bu risâle Ahmet Akgündüz tarafından neşredilmiştir. (Osmanlı Kanunnâmeleri, 4/95-104)

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh) ayrıca Burhâneddin el-Mergînânî’nin meşhur eseri “el-Hidâye”nin birçok bölümüne ta‘lik ve hâşiyeler yazmıştır. (Süleymâniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, no:2035, Şehid Ali Paşa, no:936/3, vr:47-106, no:724/3, vr:36; Köprülü Ktp., Mehmed Asım Bey, no:706, vr:9-13; Hacı Selim Ağa Ktp., no:299)

C) Dil ve Edebiyat

1) “Galatât-ı Ebü’s-Su‘ûd”, “Galatât-ı ‘Avâm”, “Risâle fî tashîhi’l-elfâzi’l-mütedâvile beyne’n-nâs” ve “Sakatâti’l-‘avâm” (Bkz:Resim-4) adlarıyla da kaydedilen bu risâle halk arasında yanlış kullanılan bâzı kelimelere dâirdir. (Süleymâniye Ktp., Esad Efendi, no:3755/2; Tırnovalı, no:1865/3; Reşid Efendi, no:1053, vr:42-43; Şehid Ali Paşa, no:2768/3)

Eser Mustafa Şevket tarafından şerhedilmiştir (İstanbul 1318).

2) “el-Kasîdetü’l-mîmiyye.”

(Süleymâniye Ktp., Lâleli, no:3725, vr:185-186; Şehid Ali Paşa, no:1390/11, vr:181-186)

Doksan küsur beyitten meydana gelen bu kasîdeye İzzeddin Abdülazîz ez-Zemzemî, Muslihuddîn-i Lârî ve Ümmüveledzâde’nin oğlu Ali Efendi nazîre, Abdurrahmân Alemşah, Garsüddin Ahmed ibni İbrâhim el-Halebî ve Radiyyüddin Muhammed ibni İbrâhim el-Halebî gibi âlimler şerh yazmışlardır.

3) “el-Kasâidü’l-‘Arabiyye.” (Bkz:Resim-5)

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın çeşitli Arapça kasîdelerini toplayan bir mecmûadır. (Süleymâniye Ktp., Esad Efendi, no:3741/9, vr:297-308; Hâlet Efendi, no:799/27, vr:327-329)

4) “Kasîde fî risâi’s-Sultân Süleymân.”

Kānûnî’ye yazdığı Türkçe mersiyedir (Süleymâniye Ktp., Esad Efendi, no:3507/2, vr:8; Hacı Beşir Ağa, no:676/3, vr:41-42).

5) “Münşeât-ı Ebu’s-Su‘ûd.”

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın resmî mensur yazılarıdır (Süleymâniye Ktp., Esad Efendi, no:3291).

Ebu’s-Su‘ûd Efendi (Rahimehullâh)ın ayrıca akāide dâir “Risâle fî beyâni’l-kazâ ve’l-kader” (İstanbul 1764), tıbba dâir “Risâle li-ecli’t-tâ‘ûn” (Süleymâniye Ktp., Denizli, no:416/10, vr:180-189) adlı iki risâlesiyle Vezir Semiz Ali Paşa’nın arzusu üzerine kaleme aldığı duânın önemini anlatan, bir mukaddime ve yedi baptan meydana gelen bir duâ mecmûası vardır. “Duânâme-i Ebu’s-Suûd,” (Bkz:Resim-6) “Risâle fî ed‘iyeti’l-me’sûre”, “Risâle-i merğûbe” ve “Mecmû‘a-i De‘avât” adlarıyla anılan bu eserde duâlar sâde bir dille Türkçe’ye tercüme edilmiştir. (İstanbul 1260, 1277, 1344)

Kaynaklar:

(İsam, İslam Ansiklopedisi, 10/365-371; Hısım ‘Alî, el-‘İkdü’l-manzûm fî zikri efâzıli’r-Rûm –Taşköprizâde’nin eş-Şekāiku’n-nu‘mâniyye’sinin devâmında- sh:440-454; Nev‘î Zâde ‘Atâî, Hadâiku’l-hakāik fî tekmileti’ş-Şekāik, sh:183-188; Müstakimzâde Süleymân Se‘âdeddîn, Devhatü’l-meşâyih, sh:23-24; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i ‘Osmânî, 1/169-170; Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, 1/225-226; İlmiyye Salnâmesi (haz. Seyid Ali Kahraman, Ahmed Nezih Galitekin, Cevdet Dadaş), sh:317-319, 708-715; Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhulislâmları, sh:28-34; Serhat Başar, Osmanlı Şeyhulislamları, sh:60-63; M.Orhan Bayrek, İstanbul’da Gömülü Meşhur Adamlar, sh:65; Hasan Basri Erk, Meşhur Türk Hukukçuları, sh:115-145; Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, 1/388-390; Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 3/123; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 5/114-115; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi’nde Şeyhülislam Fetvaları, sh:12; Cahid Baltacı, 15-16. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, 1/494-496; Yekta Demiralp, İlk Dönem Osmanlı Medreseleri, sh:131-136; Ahmed Sıdkî, Mu‘cemü şüyûhi’i-İslâm fi’l-‘ahdi’l-‘Osmânî, 1/349-368; Şemseddîn Sâmî, Kāmûsu’l-a‘lâm, 1/722-723; Mahmûd Süleymân el-Kefevî, Ketâibü a‘lâmi’l-ahyâr min fukahâi mezhebi’n-Nu‘mâni’l-muhtâr, terceme rakamı:803, 4/457-484; ‘Ömer Rızâ Kehhâle, Mu‘cemü’l-müellifîn, 11/301-302; İbnü’l-‘İmâd, Şezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 10/584-586; ‘Abdülhayy el-Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye fî terâcimi’l-Hanefiyye, sh:81, 205; Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları: Kuruluştan 10/16. Asrın Sonuna Kadar, sh:142-151; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 2/652-665; İ.Aydın Yüksel, Osmanlı Mîmârisinde 2.Bayezid-Yavuz Selim Devri, İstanbul-5, sh:185, 291; Vâmık Şükrü, Târîh-i Evkâf-ı Ümem, İÜ Hukuk Fakültesi Ktp., 4/392, 7/382; Mehmet Mermi Haskan, Eyüp Sultan Tarihi, 1/190-191; Haz. Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı, sh:40; Ali Fuat Bilkan, Yusuf Çetindağ, Şeyhülislâm Şâirler, sh:68)

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


NAMAZ VAKİTLERİ
SON DAKİKA
15:55 Filistin nüfusunun yaklaşık yarısı mülteci durumunda
15:46 TSK'da profesyonel orduya geçişte köklü dönüşüm
15:32 Deniz Baykal'ın tavsiyesi: Şimon Peres'i örnek al
14:28 200 terörist öldürüldü! Hedefler yerle bir
13:39 Binlerce vatandaş başvurdu...
13:16 Hakkari'de alçak saldırı: Şehit ve yaralılar var
13:03 Tüm hazırlıklar tamam! Yarın tarihe geçecek
12:52 ABD tutuştu: Türkler, Suriye'de kök salıyor!
yukarı çık